www.eeagrants.org

На 2 и 3 юли 2015г., Фондация „Джендър алтернативи“ в партньорство с Фондация „Асоциация Анимус“ проведоха в гр. София обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита на правата на жертвите на домашно насилие. Обучението беше организирано в рамките на проект финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Участници: 18 специалисти от социални услуги, които могат да окажат подкрепа на пострадали от домашно насилие на територията на област Пловдив.

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

 

Обучители: 2 експерти на Фондация „Асоциация Анимус” и 1 на Фондация „Джендър алтернативи“ проведоха  обучението, чиято цел бе да даде знания и да развие уменията на социалните работници да разпознават домашното насилие, да могат да влизат в комуникация, която няма да ретравмира жертвите и да ги научи как да действат съобразно релевантното законодателство.

 

Методи: презентации, дискусия в малки групи, ролеви игри, работа по казуси.

Дата и час: 02-03.07.2015 год. (от 9.30 часа на 02.07.2015 год. до 16.00 часа на 03.07.2015 год.).

 

Провеждане на обучението: залата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. София, ул” Лада” №2.

 

 

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg

2.       „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

Май 18, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека