www.eeagrants.org

 

Дата: 27.03.2015 год.

Място:

Зала 2 на Апелативен съд - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 Таргет група: студенти от Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО.

 

Участници:студенти от Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“; съдия от Апелативен съд – Пловдив, Зам. районен прокурор на гр. Пловдив; полицаи от ОД на МВР – Пловдив, експерти от Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Пловдив; 3 модератори /Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“, Яница Стоилова – психолог към Фондация „Джендър алтернативи“, Татяна Рискова – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“/, както и презентатори: г-н Грошев - Зам. Районен прокурор на гр. Пловдив, д-р Иван Ранчев – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Надя Танева – Директор на ДСП-Пловдив и инсп. Андреян Пчеларов от ОД на МВР - Пловдив.

Програма: Международни и Европейски стандарти за защита от домашно насилие. Практиката на ФДА. Национална правна рамка за защита от домашно насилие. Практиката на ФДА. Работата на психолозите в случаи на домашно насилие. Практиката на ФДА. Правата и задълженията на Районна прокуратура-Пловдив в случаи на домашно насилие. Правата и задълженията на ОД на МВР в случаи на домашно насилие. Правата и задълженията на ДСП-Пловдив в случаи на домашно насилие. Практиката на Апелативен съд – Пловдив в случаи на домашно насилие. Обобщение. Обратна връзка.

Сертификати: всички участници в дискусията получиха сертификати за активната си работа.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

Май 18, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека